Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

Kaera
20:46
4382 5949 390
Reposted fromPoranny Poranny viaelentarie elentarie
20:44
0215 a52b 390

May 08 2017

Kaera
19:21
2392 5ca1 390
Reposted fromsargon sargon viageralt geralt
Kaera
19:19
5463 72e8 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viageralt geralt
Kaera
19:19
Reposted frombluuu bluuu viageralt geralt
Kaera
19:19
4085 ffbb 390
Reposted fromGIFer GIFer viageralt geralt
Kaera
19:19
2229 094b 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viageralt geralt
Kaera
19:17
1445 d462 390
Reposted from1923 1923 viageralt geralt
Kaera
19:10
6681 d2e1 390
Reposted fromaknatazs aknatazs viageralt geralt
Kaera
19:09
9733 b262 390
Come down like a lady!
Reposted fromckisback ckisback viageralt geralt
Kaera
19:09
Kaera
19:04

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viageralt geralt
Kaera
19:01
Reposted frommeem meem viahedere hedere
18:54

May 03 2017

14:32
5347 92ef 390

introvertunites:

If you’re an introvert, follow @introvertunites​​​.

Reposted fromclitoris clitoris viaelentarie elentarie
Kaera
14:20
2619 d05b 390
the girl who wasted her time :p
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahogwarts hogwarts
Kaera
14:20
5567 02ee 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea

April 27 2017

Kaera
17:16
5208 427f 390
Reposted fromyourjinx yourjinx viaelentarie elentarie

April 25 2017

Kaera
17:49
17:49
6341 cd35 390

worldofthecutestcuties:

My twins. I don’t think they know they’re adopted.

Reposted fromtron tron viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl