Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

Kaera
08:54
Kaera
08:50
0446 4d0a 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaHmZ HmZ
Kaera
08:49
1271 edfb 390
Reposted fromillusionist illusionist viaHmZ HmZ
Kaera
08:48
3472 adfb 390
Reposted fromkaiee kaiee viaikari ikari
Kaera
08:48
9072 9d43 390
Reposted frommachinae machinae viaikari ikari
Kaera
08:48
2523 7258 390
Reposted fromnazarena nazarena viaSenyia Senyia

November 27 2017

Kaera
18:53
4435 33ed 390
Reposted fromkyte kyte

November 21 2017

Kaera
20:07
9991 cf92 390
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viaikari ikari
17:04
7651 c454 390
Reposted fromsentientshrubbery sentientshrubbery viageralt geralt
Kaera
17:01
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viageralt geralt

November 20 2017

Kaera
17:40
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viapinkdress pinkdress
Kaera
17:36
Kaera
17:35
November?
When the hell that happened?

November 10 2017

Kaera
15:30
9629 835a 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viadomsiaaa domsiaaa

November 09 2017

Kaera
18:40
4199 b8ad 390
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viageralt geralt

November 08 2017

Kaera
19:45
Kaera
19:44
2730 4ed1 390
Reposted fromluksfer luksfer viadomsiaaa domsiaaa
Kaera
19:42
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viadomsiaaa domsiaaa
Kaera
19:42
Reposted fromcomiczynka comiczynka viadomsiaaa domsiaaa
Kaera
19:42
1590 b855 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viadomsiaaa domsiaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl